Be te nabe

01- Be te nabe

Şev tari ye were cem min
Lihefe rake xwe bike ber min
Jiyan be te ne tu jin e dile min
Bikul u birin e, xemgin u bigiri ye
Can, can, can.

Be te ez dilbirindar im
Perişan u histuxwar im
Bi şev, bi ro ez dinalim
Can, can, can, can..

Maçek tu bide van Levan
Tu xeş bike dil u navan
Biheline cerg u dilan
Can, can, can, can…

Dermane birina min tu yi
Ji te hez dikim yara’m tu yi
Ji e hez dikim dile min tu yi
Can, can, can, can…

Be te nabe, be te nabe
Birindar im ji deste te
Aqil i hişe min ma li cem te

Gotin: Destan
Muzik: Tobi Heinsohn

02- Ew roj

Xera bibe ev xeribi çi zor e
Mirov te da ker u gej u kor e
Mirove paşveru, duru ne baş e
Hevalti, duristi her dem çi xweş e

Digerim nagerim çara we nin e
Mirin heye xebera kesi tune ye
Ew dinya ji kesi ra tu car namine
Bes e mr bi derewen xwe nexapine

Dibejin birati diben wekhevi
Keda gel dixwin, bune wek serseri
Bii rasti u hebuna xwe nameşe
Wek ruviyan çep u rast tim diheje

Ez im ez Destan im, ez tim dibejim
Ez ne din im, ne ji edi behiş im
Ji mirovien qirej ra her dem dibejim
Bi ruvi u ceqelan ra ji nameşim

Gotin: Destan
Muzik: Ayhan Evci

03 – Ez u tu

Ez u tu bi hev ra meşiyan di van riyan da
Re dur in, direj in, min u te nabihizin
Per u basken min şikestin
Edi bes e tu vegere,
Evina min di van riyan da
Edi bes e, edi bes e tu vegere

Hatin tune, çuyin tune,
Kes bi hale min nizane
Bare pişta min giran e,
Derde dile min bederman e

Roj direj in evar nabin
Şev direjin sibe nabin
Min digot qey min tu ji bir kiri
Le mixabin tu ji bir nabi
Dil u hinaven min te qetand
Eli bes e tu vegere
Evina min di van riyan da

Edi bes e tu vegere
Hatin tune çuyin tune
Kes bi hale min nizane
Evindar im bi hesreta cane te me, were ba min
Bare pişta min giran e
Derde dile min bederman e
Jiyan xweş bu dil bi te ra
Edi bes e tu vegere

Dil u hinaven min te qetand
Jiyan xweş bu, dil bi te ra
Bare pişta min giran e
Edi bes e tu vegere
Derde dile min bederman e tu vegere
Per u basken min şikestin
Edi bes e tu vegere

04 – Serhed

Serhed tu ware min i, ciye bav u kale min i
Ciye Hiseyne Xanemir, ciye Hiseyne Xanemir
Ware Şex Seide Kal i, ware Şex Seide Kal i

Xemla te çiya u zozan, aven sar i cemidi
Navçen te pir bi deng in, Tekman u Qereyazi
Pir xweş e Qereçoban, Gulweran gunde Dirbo
Xinus u Varto xweş e, Gulweran gunde Dirbo

Serhed ware dengbejan, ware Ehmede Xani
Ciye Evdale Zeynike, ciye Şakiro u Reso
Dibejin ser evine, dibejin li ser dilan
Dibejin ser evine, dixwinin derde dilan

Gotin u Muzik: Dogan Dogan

05 – Emine

Li bajare Amede min dit we porzerike
Li dora we digeriya bedengiya mirine
Min got keçe wele bile xwina min
Bii te keliya, bi we belengaziya te
Dile min bi te şewiti

Emine le Emine di Amede de dimine Emine le
Emine di Amede de diminie
Di we sala zaroktiye de derde dile te çi ye
Di we sala zaroktiye de derde dile te çi ye
Kula dile te çi ye, derde dile te çi ye
Got ; keko ez sewi me, di kolana da, ez mezin bume
De u bave min tune ne, nave min Emine ye
Min got ; keçe wele bile xwina min li te pir keliya
Bi we belengaziya te, dile min bi te pir şewitiya

Gotin u Muzik: Rodi

06 – Evina min

Kaniya me av je naye
Xeyidiye deng je naye
Der u dora we deng naye
Zivistan e germ le naye

Evina min, evina min
Tu tene mayi ber bina min
Ber çave min helina min
Xera kirin wan mala min
Xera kirin cih u ware min

Baran dibare erd şil nabe
Berfa isal spi nabe
Zozane me henik nabe
Bostane me ger le nabe

Çavvekiri ez radizim
Di nava roje de belengaz im
Le digerim wek hevraz im
Le nabinim ez xewaz im

Gotin : Irfan
Muzik : Destan

07 – Birave Min

Bila tirba me bikolin
Min u te bi hev re veşerin
Nave min u te, biraye min
Li ser kelan binexşinin
Li ser kelan binivsinin

Oy bira biraye min
Oy bira Faruqe min
Oy bira Egide min
Oy bira biraye min,
Oy, oy…

Jiyan be t ne tu jin e
Dile’ m bikul u birin e
Dikim nakim te ji bir nakim
Oy bira biraye min

Gotin u Muzik: Destan u Besri

08 – Azadi

Yek bin, yek bin
Ji bo rumeta xwe
Xweş bikin, geş bikin
Ji bo huner u çanda xwe
Xebat u kar bikin
Doza xwe xurt bikin
Bindest u nezanan ji xew şiyar bikin
Bo peşeroja xwe welat hun rizgar bikin
Keç u xorten ciwan bi azadiye hun şa bikin

Edi em hestan, nin e rawestan
Gul bidin destan, hun bejin helbestan
Bejin helbestan, Bejin helbestan

Dihok u Amede, Qamişlo, Urmiye
Hewler u Dersim çiya u zozanen me
Bi qerin u hawar, li heviya azadiye ne
Bi qerin u giri li heviya aşatiye ne
Li heviya biratiye ne

Hun jir u zana bin, ranezen şiyar bin
Bi ilm u raman bin, ji hev du hez bikin
Bindest u koleti bes e, xwe rizgar kin

Gotin u Muzik: Destan

09 – Dinya

Dinya çi qas xweş bi dinya dinya
Li ber çave min reş I dinya dinya
Tu bebext u pir ne baş i dinya
Ey xayin dinya hey bebext dinya

Ez zanim ez li te mevan im
We rojeke ez e bimirim, herim
Mala xwe ya heq dinya
Hey xayin dinya, hey bebext dinya

Bila dinya ji were be
Ji we xayinan re be
Ji we bebextan re be

Dinya kane kale min dinya
Kane bav u biraye min dinya
Te xera kiriye mala min
Ey zayin dinya, ey bebext dinya

Te winda kir şah u paşa
Te winda kir ozan u şex
Te winda kir egid u pir
Ey xayin dinya ey bebext dinya

Gotin u Muzik: Destan

10 – Ez ji te hez dikim

Çiya werin ser çiya
Re werin ser riya
Bajar tev xera bibin
Ji bona me her duyan
Ez ji te hez dikim, ji te hez dikim

Ez ji te hez dikim cane min
Ji te hez dikim rihe min/ dile min
Ez ji te hez dikim, ji te hez dikim

Tu ez i, ez tu me
Ez j ibo te miri me
Jiyan be te nameşe
Erd u esman diheje
Ez ji te hez dikim
Ji te hez dikim

Gotin u Muzik: Destan